ขนาดอักษร:
ภาษา:

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕ : Good for Change

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

นายประเมิน อุมา

พัฒนาการจังหวัดตราด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

ข่าวประชาสัมพันธ์

14/04/2563 15.03

ป้องกัน: ป้องกัน: พิกัดแผนที่ตำแหน่งของครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านรายได้ ต่ำกว่า 38,000 บาท ต่อคน/ต่อปี ในพื้นที่ 5 อำเภอ ของจังหวัดตราด สอบถามรหัสผ่านเพื่อเข้าดูข้อมูลได้ที่ นางวัลลา สาทราลัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 086 301 444 2 Copy

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ลิ้งค์หน่วยงาน