มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

ด้านการบริหารงานบุคคล

ด้านการบริหารงบประมาณ

ด้านการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ราชการ และด้านการส่งเสริมค่านิยมองค์การ ABC DEF และ S&P

ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

(Visited 1 times, 1 visits today)