ดาวน์โหลด
25 มีนาคม 2565 / 10.13 น.
หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร ๐๐๑๙.๔/ว ๓๖๙๕ เรื่อง การประชาสัมพันธ์และกระตุ้นการสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และการรับสมัครตัวแทนกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ประจำหมู่บ้าน ปี ๒๕๖๕

หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร ๐๐๑๙.๔/ว ๓๖๙๕ เรื่อง การประชาสัมพันธ์และกระตุ้นการสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และการรับสมัครตัวแทนกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ประจำหมู่บ้าน ปี ๒๕๖๕

ดาวน์โหลด
24 มีนาคม 2565 / 17.03 น.
หนังสือจังหวัดตราด ด่วนที่สุด ที่ ตร ๐๐๑๙.๔/ว ๑๓๓ เรื่อง การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตราด ปี ๒๕๖๕

หนังสือจังหวัดตราด ด่วนที่สุด ที่ ตร ๐๐๑๙.๔/ว ๑๓๓ เรื่อง การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตราด ปี ๒๕๖๕

ดาวน์โหลด
24 มีนาคม 2565 / 11.15 น.
หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร ๐๐๑๙.๔/ว ๓๘๐๕ เรื่อง การขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร ๐๐๑๙.๔/ว ๓๘๐๕ เรื่อง การขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด
21 มีนาคม 2565 / 15.05 น.
หนังสือจังหวัดตราด ด่วนที่สุด ตร ๐๐๑๙.๔/ว ๓๖๒๑ เรื่อง การทดสอบระบบโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)

หนังสือจังหวัดตราด ด่วนที่สุด ตร ๐๐๑๙.๔/ว ๓๖๒๑ เรื่อง การทดสอบระบบโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)

ดาวน์โหลด
21 มีนาคม 2565 / 15.04 น.
หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ที่ ตร ๐๐๑๙.๓/ว ๑๒๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2565 (พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ)

หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ที่ ตร ๐๐๑๙.๓/ว ๑๒๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2565 (พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ)