พช. ตราด ดำเนินส่งมอบบรรจุภัณฑ์แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Base OTOP : KBO) จังหวัด

19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช่อม่วง ชั้น [...]

อ่านต่อ

พช. ตราด ร่วมประชุมการบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด)

19 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา [...]

อ่านต่อ

พช. ตราด ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น หน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน (CDD Policy Award 2021) และคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2564

19 กรกฎาคม 2564 นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการก [...]

อ่านต่อ

พช. ตราด Kick off กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนราชประชา [...]

อ่านต่อ

พช.ตราด นำข้าราชการผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งฯ ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 773/2564 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จำนวน 4 ราย เข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น. ณ ห้องผู้ว่าราชการ [...]

อ่านต่อ

พช. ตราด ประชุมและเตรียมการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา [...]

อ่านต่อ

พช. ตราด ร่วมกับ กอ.รมน.ตราด (สห.ทร.) ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าในพื้นที่ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

15 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจั [...]

อ่านต่อ

พช. ตราด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการไตรมาส 4 อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ฮมแสน พัฒ [...]

อ่านต่อ