พช. ตราด ร่วมกับคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดตราด (E3) ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดตราด (เน้นหนัก) ปี 2565

11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจัง [...]

อ่านต่อ

พช. ตราด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรม [...]

อ่านต่อ

พช. ตราด จัดประชุมณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด เพื่อให้ความเห็นชอบข้อมูลครัวเรือน/คนจนเป้าหมายจังหวัดตราด

10 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 [...]

อ่านต่อ

พช. ตราด รับมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว “สิรินธร” จากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งมอบให้กับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด

6 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.  นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจัง [...]

อ่านต่อ

พช. ตราด จัดพิธีลงนามเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจั [...]

อ่านต่อ