พช. ตราด ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดตราด

17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้า [...]

อ่านต่อ

พช. ตราด ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดตราด (คสป.) ครั้งที่ 5/2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา [...]

อ่านต่อ

พช. ตราด ร่วมปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิ [...]

อ่านต่อ