✅พช.ตราด ร่วมประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

🚩วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นางนวลจันทร์ ศรีม [...]

อ่านต่อ

พช.ตราด ร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และร่วมงาน Sustainability Expo 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 26-27 กันยายน 2565

วันที่ 26 กันยายน 2565 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเ [...]

อ่านต่อ

พช. ตราด ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวิฑูรย์ นวลนุกู [...]

อ่านต่อ

จังหวัดตราด ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตราด (คจพ.จ.ตร.) ครั้งที่ 3/2565

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายชำนาญวิทย [...]

อ่านต่อ

พช.ตราด ขับเคลื่อนการพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดตราด กลุ่มทอผ้าอำเภอแหลมงอบ สามารถทอ “ผ้าขิดยกดอก” ได้สำเร็จ

วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายมนตรี ฮมแสน พัฒ [...]

อ่านต่อ

พช.ตราด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและกิจกรรมริเริ่มระดับจังหวัด 👭👭

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. นายมนตรี ฮ [...]

อ่านต่อ