โครงสร้าง/บุคลากร

Share

นายอิรยศ เอนก

พัฒนาการจังหวัดตราด

โทรศัพท์. 08 4874 0570

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
นายนิธิศ หลีน้อย
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
โทรศัพท์. 08 1820 2956
นางสาวสาริศา สุดใจ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
โทรศัพท์. 08 1820 2979
นางฤดี หาดอ้าน
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
โทรศัพท์ 08 1820 2953
นางวิลาสินี รองสุดใจ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
โทรศัพท์. 08 1820 2936
นางสาวจุฑาลักษณ์ คันทีท้าว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวศศิภา ขวัญอ่อน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
นางสาวฐานิตา พันตารักษ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
นางสาวอัมพร ธรรมชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาววิภาวี แย้มกลีบ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายธนาวุฒิ แก้วอุ่นเรือน
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นางสาวจารวี มนัสสนิท
นักการตลาด
นางบุหลัน ตะเพียนทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
นางสาวอารี ปานนิล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอมรรัตน์ สังข์ทอง
เจ้าพนักงานการเงินบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวอมรรัตน์ ดีหลาย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายณภัสส์ จันทร์จรูญ
นักจัดการงานทั่วไป (กองทุนสตรี)
นางสาวภิญญาพัชญ์ วัชรวรานนท์
นิติกร (กองทุนสตรี)
นางสาวบุษยา หล่อเภรี
นักวิชาการเงินและบัญชี (กองทุนสตรี)
นางสาวสิริยากร วงศ์โสภา
พนักงานบันทึกข้อมูล
นายนราธร กลิ่นไกล
พนักงานขับรถยนต์
นางศิริวรรณ คชสินธุ์
พนักงานรักษาความสะอาด
(Visited 2 times, 1 visits today)