โครงสร้าง/บุคลากร

Share

นายมนตรี ฮมแสน

พัฒนาการจังหวัดตราด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
นายนิธิศ หลีน้อย
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
นางสาวสาริศา สุดใจ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
นางฤดี หาดอ้าน
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
นางวิลาสินี รองสุดใจ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
นางณัฐธนัน ยิ่งสุด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
นางสาวอัมพร ธรรมชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายณัฐพงศ์ คงคะสินธุ์
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวจุรีภรณ์ เจริญเสียง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
นายจักรารัตน์ สุเนตร
นักพัฒนาชุมชน
นายธีรพล ไชยคำ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
นางสาวพิชญาฎา รัตนเวฬุ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
นางสาวบุหลัน อนันตภักดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายอัฏฐชัย อันมาก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายกันตพัฒน์ อาหมัด
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นางสาวชลิตา พละเนียม
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวชวัลกร บุญหลำ
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวพิชญ์สินี อภิพรกุล
นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)
นางสาวปิยะนุช เจริญพืช
นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)
นางสาววรรณณัฐชา วิจิตรสมบัติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
นางสาวอารี ปานนิล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
นางสาวอมรรัตน์ สังข์ทอง
เจ้าพนักงานการเงินบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวอมรรัตน์ ดีหลาย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายจุฬดิศ ฮิ้นซ์ลิฟฟ์
นักพัฒนาชุมชน
นายณภัสส์ จันทร์จรูญ
นักจัดการงานทั่วไป (กองทุนสตรี)
นายณัชพล สุวรรณเวช
นิติกร (กองทุนสตรี)
นางสาวบุษยา หล่อเภรี
นักวิชาการเงินและบัญชี (กองทุนสตรี)
นายสมชาย กูลนรา
พนักงานขับรถยนต์
นางศิริวรรณ คชสินธุ์
พนักงานรักษาความสะอาด
(Visited 2 times, 1 visits today)