โครงสร้าง/บุคลากร

Share

นายมนตรี ฮมแสน

พัฒนาการจังหวัดตราด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
นายนิธิศ หลีน้อย
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
นางสาวสาริศา สุดใจ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
นางฤดี หาดอ้าน
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
นางวิลาสินี รองสุดใจ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
นางณัฐธนัน ยิ่งสุด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
นางสาวอัมพร ธรรมชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวจุรีภรณ์ เจริญเสียง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
นายอัฏฐชัย อันมาก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายธีรพล ไชยคำ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
นางสาวพิชญาฎา รัตนเวฬุ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
นางสาวบุหลัน อนันตภักดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายกันตพัฒน์ อาหมัด
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นางสาวสุธาทิพย์ ฝาชัยภูมิ
นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)
นางสาวบุณยาพร คงธนจิระวัฒน์
นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)
นางสาววรรณณัฐชา วิจิตรสมบัติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
นางสาวอารี ปานนิล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
นางสาวอมรรัตน์ สังข์ทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวอมรรัตน์ ดีหลาย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายณภัสส์ จันทร์จรูญ
นักจัดการงานทั่วไป (กองทุนสตรี)
นายณัชพล สุวรรณเวช
นิติกร (กองทุนสตรี)
นางสาวบุษยา หล่อเภรี
นักวิชาการเงินและบัญชี (กองทุนสตรี)
นางสาวกันยา อาหมัด
พนักงานบันทึกข้อมูล
นายสมชาย กูลนรา
พนักงานขับรถยนต์
นางศิริวรรณ คชสินธุ์
พนักงานรักษาความสะอาด
(Visited 2 times, 1 visits today)