โครงสร้าง/บุคลากร

Share

นายมนตรี ฮมแสน

พัฒนาการจังหวัดตราด

โทรศัพท์. 08 4874 0570

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
นายนิธิศ หลีน้อย
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
โทรศัพท์. 08 1820 2956
นางสาวสาริศา สุดใจ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
โทรศัพท์. 08 1820 2979
นางฤดี หาดอ้าน
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
โทรศัพท์ 08 1820 2953
นางวิลาสินี รองสุดใจ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
โทรศัพท์. 08 1820 2936
นางสาวอัมพร ธรรมชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
นางสาวจุฑาลักษณ์ คันทีท้าว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายณัฐพงศ์ คงคะสินธุ์
นักพัฒนาชุมชน
นายอัฏฐชัย อันมาก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
นายจักรารัตน์ สุเนตร
นักพัฒนาชุมชน
ว่าที่ร้อยตรีธีรพล ไชยคำ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
นางสาวบุหลัน อนันตภักดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาววิภาวี แย้มกลีบ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายธนาวุฒิ แก้วอุ่นเรือน
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นางสาวชวัลกร บุญหลำ
นักพัฒนาชุมชน
นางสาววรรณณัฐชา วิจิตรสมบัติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
นางสาวอารี ปานนิล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอมรรัตน์ สังข์ทอง
เจ้าพนักงานการเงินบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวอมรรัตน์ ดีหลาย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาจินตนา นองเนือง
นักพัฒนาชุมชน
นายณภัสส์ จันทร์จรูญ
นักจัดการงานทั่วไป (กองทุนสตรี)
นางสาวภิญญาพัชญ์ วัชรวรานนท์
นิติกร (กองทุนสตรี)
นางสาวบุษยา หล่อเภรี
นักวิชาการเงินและบัญชี (กองทุนสตรี)
นางสาวจารวี มนัสสนิท
พนักงานบันทึกข้อมูล
นายนราธร กลิ่นไกล
พนักงานขับรถยนต์
นางศิริวรรณ คชสินธุ์
พนักงานรักษาความสะอาด
(Visited 2 times, 1 visits today)