คณะทำงานแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดตราด สรุปแผนแก้ไขปัญหาความยากจนระดับบุคคลและระดับครัวเรือนฯ ครั้งที่ 1/2566

📌วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอิรยศ เอนก พัฒนาการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมเลขานุการคณะทำงานรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับบุคคลและระดับครัวเรือน เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตราด “คนตราด อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” พร้อมด้วยนางสาวสาริศา สุดใจ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 2

💎คณะทำงานรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ 9 ด้าน มีดังนี้
1.ด้านสุขภาพ โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดเป็นหัวหน้าคณะทำงาน
2.ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดย คลังจังหวัดตราดเป็นหัวหน้าคณะ
3.ด้านความเป็นอยู่/บ้าน/ที่อยู่อาศัย โดย ท้องถิ่นจังหวัดตราดเป็นหัวหน้าคณะ
4.ด้านน้ำดื่ม/น้ำใช้ โดย ท้องถิ่นจังหวัดตราดเป็นหัวหน้าคณะ
5.ด้านการศึกษา โดย ศึกษาธิการจังหวัดตราดเป็นหัวหน้าคณะ
6.ด้านรายได้และอาชีพ โดย พัฒนาการจังหวัดตราดเป็นหัวหน้าคณะ
7.ด้านความปลอดภัย โดย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดเป็นหัวหน้าคณะ
8.ด้านกลุ่มเปราะบาง โดย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดเป็นหัวหน้าคณะ
9.ด้านความเดือดร้อนที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้ โดย ปลัดจังหวัดตราดเป็นหัวหน้าคณะ
📌หัวข้อการประชุม ประกอบด้วย
1.แนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประจำปี 2566 โดยคณะทำงานแต่ละด้านจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาระดับบุคคลและครัวเรือน รายงานผลความก้าวหน้าที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจำเดือน เป็นประจำทุกเดือน บูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับครัวเรือนยากจนเป้าหมายทั้งในระบบ TPMAP และ Thai QM ให้เสร็จสิ้นในระดับอำเภอ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566
2. กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน ปี 2566 ประกอบด้วย ครัวเรือนยากจนเดิมซึ่งเป็นเป้าหมาย TPMAP ปี2565 , ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีปัญหาจากระบบ Thai QM จำนวน 2,255 ครัวเรือน 2,330 คน และ ครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP ปี 2566 ซึ่งอยู่ระหว่างรอข้อมูล
3. การติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะทำงานแต่ละด้าน โดยมีการจัดทำแผนประจำเดือนและการรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
4. การจัดระดับกลุ่มเป้าหมาย “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” โดยได้ปรับรายได้เฉลี่ยระดับพอเพียง และระดับยั่งยืนเพิ่มขึ้น ดังนี้ ระดับพอเพียง จากเดิมรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเท่ากับ 40,001 – 99,999 บาท ปรับเพิ่มเป็น 40,001 – 100,000 บาท และระดับยั่งยืน รายได้เฉลี่ย 100,001 บาทขึ้นไป
ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
(Visited 1 times, 1 visits today)