ต้นแบบ แก้ไขปัญหาโครงการ กข.คจ. อย่างยั่งยืน ที่อำเภอคลองใหญ่ ตราด

🎯 พัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ Best Practice แก้ไขปัญหาการดำเนินงาน กข.คจ.บ้านคลองหิน หมู่ 3 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
🚨การบริหารเงินทุนโครงการ กข.คจ.ดำเนินงานภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหาร การใช้เวินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.2553 โครงการดังกล่าว ณ บ้านคลองหิน หมู่ 3 ต.หาดเล็ก

🎴สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่พบปัญหาการดำเนินการ คือคณะกรรมการหมดวาระ การอนุมัติเงินยืมไม่ มีพัฒนากรประจำตำบลพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ

🎨สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ โดยนางสาวจุฑาพร เพ็ชรินทร์ พัฒนาการอำเภอคลองใหญ่ ส.ต.ท.กฤติพงศ์ เกษมกล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายทวี สลัดทุกข์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้ดำเนินการแก้ไขโครงการ กข.คจโดยได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ จัดทำข้อมูลสถานะทางการเงินของโครงการให้เป็นปัจจุบัน และจัดประชุมสมาชิก คัดเลือกคณะกรรมการขึ้นใหม่ จัดทำทะเบียนครัวเรือนยากจนตามเป้าหมาย อนุมัติเงินยืมแก่ครัวเรือนเป้าหมาย

👉จากการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา พบว่า
1. สมาชิกนำเงินมาชำระคืนกองทุนอย่างต่อเนื่อง บางรายขอชำระคืนเงินทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการหรือการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง
2. คณะกรรมการได้รับรายงานการชำระคืนเงินยืมให้อำเภอทราบเป็นประจำทุกเดือน
กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กข.คจ. บ้านคลองหิน หมู่ 3 ต.หาดเล็ก ได้กลับมาขับเคลื่อนการดำเนินงาน การติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของ สำนักงานอำเภอคลองใหญ่ ที่มุ่งมั่นในการขับเคลื่อน และความร่วมมือของสมาชิกกองทุน จึงสามารถกลับมาดำเนินงานต่อได้

📷 ภาพ/ข่าว สพอ.คลองใหญ่ รายงาน

#CDD
#ตราดสวรรค์ตะวันออก
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#ChangeforGood
#SDGs for All
#กรมการพัฒนาชุมชน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)