พัฒนาชุมชนจังหวัดตราด เร่งขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญกระทรวงมหาดไทย พื้นที่อำเภอบ่อไร่

  🏁 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 12.30 น.
  📣📣📣 นายอิรยศ เอนก พัฒนาการจังหวัดตราด ลงพื้นที่อำเภอบ่อไร่ ตรวจเยี่ยม ติดตาม งานนโยบายสำคัญกระทรวงมหาดไทย และภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นางณัฐธนัน ยิ่งสุด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบ่อไร่ ให้การต้อนรับ และรายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา ในประเด็น การติดตามหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี การลงตรวจความบกพร่องและแก้ไขปัญหาแปลง “โคก หนอง นา” หลังจากรับฟังรายงานแล้ว พัฒนาการจังหวัดได้มอบนโยบาย ให้คำชี้แนะในการทำงานเพื่อให้การทำงานลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ต่อจากนั้น เวลา 14.00 น. พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อไร่ ได้ลงพื้นที่ บ้านตากแว้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อพลอย เยี่ยมครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงของอาจารย์บุญสม อ่องปวรานนท์
🚩🚩🚩 “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นการเชื่อมโยงหลักทฤษฎีใหม่สู่การประยุกต์ใช้ในการจัดการพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ การทำเกษตรแบบผสมผสาน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวิถีชีวิตของครัวเรือนต้นแบบ

📷📷📷ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อไร่
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood #SDGs for All
#วันดินโลก #worldsoilday
#อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน
#soilwherefoodbegins
#คลิกชุมชน #Clickชุมชน
#CDDพกพา #ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)