🎉พช. ตราด ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยว ด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)

🎉พช. ตราด ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)
ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยว ด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)

🎊ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมไดมอน รูม โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี

โดยมีนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ

❇️กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 50 ชุมชน โดยมีชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดตราด จำนวน 1 ชุมชน คือ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าระแนะ ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

(>)ในการนี้ นายอิรยศ เอนก พัฒนาการจังหวัดตราด ได้มอบหมายนางสาวกรนิทัศน์ เครือทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด พร้อมด้วยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าระแนะ และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด
เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมฯ โดยมีเนื้อหาในการฝึกอบรม ดังนี้

1. การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. การจัดจำหน่าย Program การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3. แนวทางการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว
4. การส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)
5. มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน
6. เทรนการท่องเที่ยวในยุคโตวิด-19
7. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนและจัดทำแผนปฏิบัติการ
8. การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตอและนโยบายรัฐบาล

📸ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood #SDGs for All
#วันดินโลก #worldsoilday
#อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน
#soilwherefoodbegins
#คลิกชุมชน #Clickชุมชน
#CDDพกพา #ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)