🎉พช. ตราด ร่วมโครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมย่อยที่ 1 ฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม📸

🎊วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมย่อยที่ 1 ฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

❇️ในการนี้ นายอิรยศ เอนก พัฒนาการจังหวัดตราด ได้มอบหมายนางสาวสาริศา สุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อยด้วยกลุ่มเป้าหมายได้แก่เจ้าหน้าที่จังหวัดที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และผู้นำชุมชน จำนวน 17 คน เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมฯ โดยมีเนื้อหาในการฝึกอบรมดังนี้
1.เทคนิคการผลิต Content
2.ฝึกภาคปฏิบัติการเป็น INFUENCER
3.การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล และการเขียนประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล
4.การออกแบบและเทคนิคการตัดต่อคลิปวีดีโอ
5.การฝึกปฏิบัติการตัดต่อคลิปวีดีโอ และการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์

🎯โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะขีดความสามารถของนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง สู่นักสื่อสารสังคม ขจัดความยากจนโดยใช้พลังชุมชน และเพื่อให้เกิดการบูรณาการภาคีเครือข่ายในการสร้างภาพลักษณ์และสร้างเครือข่ายพลังสังคม สร้างค่านิยม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย “ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

📸ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood #SDGs for All
#วันดินโลก #worldsoilday
#อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน
#soilwherefoodbegins
#คลิกชุมชน #Clickชุมชน
#CDDพกพา #ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)