“ผ้าทอมืออัตลักษณ์จังหวัดตราด สู่เวทีการประกวด Miss Grand 2023”

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายอิรยศ เอนก พัฒนาการจังหวัดตราด และนางพัศลินทร์ เศวตรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด ส่งมอบผ้าทอมือลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดตราด ลายกฤษณาอัญมณีเกลียวคลื่น ให้กับตัวแทนกองประกวดมิสแกรนด์ตราด 2023 เพื่อให้กองประกวดฯ นำไปตัดเย็บชุดให้กับ สาวงามที่จะเป็น “มิสแกรนด์ตราด” (Miss Grand 2023) ซึ่งกำหนดดำเนินการประกวดในเดือนธันวาคม 2565 นี้ โดยจะใช้เป็นชุดสวมใส่ในการประกวดระดับประเทศต่อไป

จากการดำเนินงานผ้าไทยของจังหวัดตราดในการทอผ้า จังหวัดตราดมีการขับเคลื่อนพัฒนาผ้าไทย สู่อัตลักษณ์ความเป็นตราดอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มทอผ้าได้พัฒนาศักยภาพในการทอผ้าให้มีความหลากหลายและสวยงามตามลำดับเรื่อยมา จากการทอผ้าพื้นจนเกิดความชำนาญสามารถทอให้ผ้ามีลวดลายได้ เกิดความสวยงามและโดดเด่นยิ่งขึ้น

ซึ่งในปี 2565 จากโครงการพัฒนาต่อยอดลายผ้าจังหวัดตราด ทำให้กลุ่มทอผ้าจังหวัดตราดสามารถทอผ้า “ขิดยกดอก” ได้สำเร็จเป็นครั้งแรก และต่อมา นางจิตฐิมา ปิ่นทอง ช่างทอผ้าจากกลุ่มทอผ้าบ้านธรรมชาติล่าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ได้ทอผ้า “ขิดยกดอก 36 ไม้” ด้วยความมุ่งมั่นและภาคภูมิใจ และสามารถทอผ้าขิดยกดอกลายก”ฤษณาอัญมณีเกลียวคลื่น” ได้สำเร็จ เพื่อส่งมอบให้กับสาวงามมิสแกรนด์จังหวัดตราดสู่เวทีระดับประเทศ

ในการนี้นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า “ ผ้าทอลายกฤษณาอัญมณีเกลียวคลื่น เป็นผ้าทอลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดตราด ซึ่งมีการออกแบบเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยนำอัตลักษณ์ประจำจังหวัดตราด ประกอบด้วย ดอกกฤษณา ที่เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดตราด อัญมณีที่จังหวัดตราดมีพลอยแดงที่เป็นอัญมณีที่สวยงามและมีชื่อเสียง เกลียวคลื่นหรือทะเลตราด ที่แสดงถึงจังหวัดตราดมีชายฝั่งทะเล ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ มารังสรรเป็นลายผ้า และเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดที่จะได้นำผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนี้ ไปแสดงให้ประชาชนคนไทยและชาวโลกทราบถึงความสวยงามของผ้าทอมือลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดตราดลายกฤษณาอัญมณีเกลียวคลื่น “

จังหวัดตราด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนและพัฒนาผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดตราด และส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรณรงค์ให้ผ้าไทยสวมใส่ได้ ทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส ดังพระดำริของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์งานทอผ้า สร้างอาชีพ สร้างงาน เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง สืบสานพระราชปณิธานรักษาผ้าไทยอันเป็นสมบัติคู่ชาติ สู่เป้าหมาย “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ตราดสังคมคุณภาพคุณธรรม
#ตราดสวรรค์ตะวันออก #ChangeforGood
#Clickชุมชน
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#OTOP
#Missgrand2023

(Visited 1 times, 1 visits today)