🎉✴️พช.ตราด ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 11/2565

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 11/2565 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ปลัดจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 4

✳️ในการนี้ นายอิรยศ เอนก พัฒนาการจังหวัดตราด เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมแนะนำตัวต่อที่ประชุมเนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดตราด ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 2848/2565 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 และนำเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้

1.รายงานผลการดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยจังหวัดตราดมียอดจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 54,775 บาท และปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – พฤศจิกายน 2565 มียอดรวมเป็นเงิน 109,175 บาท และจังหวัดตราดยังได้รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ พร้อมเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทยโทนสีฟ้าทุกวันศุกร์ตลอดทั้งปี 2566

2.รายงานผลการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล โดยในปี 2564-2565 จังหวัดตราดมีจำนวนโคก หนอง นา 85 แปลง งบประมาณ 4,696,619.06 บาท มีผลการประเมินศักยภาพศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับ A จำนวน 8 แปลง, ระดับ B จำนวน 10 แปลง, ระดับ C จำนวน 67 แปลง และมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานคือ สระน้ำไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ 1 แปลง, น้ำเค็ม-น้ำกร่อยเป็นข้อจำกัดในการปลูกพืช, สภาพดินขาดแร่ธาตุอาหาร, ฝนตกชุกและทำให้น้ำท่วม เป็นต้น โดยในเดือนพฤศจิกายน 2565 มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยมีกิจกรรมเอามื้อสามัคคี การส่งมอบสมุดบัญชีรับ-จ่ายให้ครัวเรือนแปลง โคก หนอง นา และการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแปลง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานราชการสนับสนุนการดำเนินงานโคก หนอง นา ได้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราดสนับสนุนพันธุ์ปลานิล จำนวน 2,000 ตัว ทหารหน่วย ชป.21 มอบต้นพันธุ์ทะเรียนหายากแก่ครัวรือนแปลง โคก หนอง นา

3. การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคง โดยจังหวัดตราดมีเป้าหมายทั้งหมด 48,592 ครัวเรือน ดำเนินการแล้ว 45,223 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 93.06

4. ประชาสัมพันธ์กระเช้าของขวัญ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดตราด เป็นของขวัญ ของฝาก ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อส่งมอบความสุขให้กับคนที่คุณรัก “สุขใจผู้ให้ ประทับใจผู้รับ” เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของคนไทย สร้างช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood #SDGs for All
#วันดินโลก #worldsoilday
#อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน
#soilwherefoodbegins
#คลิกชุมชน #Clickชุมชน
#CDDพกพา #ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)