🎯พช. ตราด จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2566 โดยมีปลัดจังหวัดตราด พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตราด เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 2

ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตราดครั้งนี้ ได้มีการแนะนำ นายอิรยศ เอนก พัฒนาการจังหวัดตราด เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดตราดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 และแนะนำคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตราด สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2566 มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
📌1.การเร่งรัดติดตามหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ของจังหวัดตราด อยู่ในลำดับที่ 46 ของประเทศ โดยมีร้อยละของหนี้เกินกำหนดชำระ 26.62
📌2.การจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้อนุมัติงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเงิน 8,165,205 บาท โดยกำหนดให้ดำเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ โดยเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด ดังนี้ ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 ไตรมาส 2 ร้อยละ 54 ไตรมาส 3 ร้อยละ 77 และ ไตรมาส 4 ร้อยละ 100
📌3.ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2565 กรมการพัฒนาชุมชน โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เห็นว่าประกาศฉบับเดิม (ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564) กำหนดให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้ครบถ้วนภายในครั้งเดียวนั้น เมื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติยังขาดความชัดเจน ซึ่งลูกหนี้บางส่วนไม่สามารถชำระหนี้ให้ครบถ้วนได้ภายในครั้งเดียว ประกาศฉบับเดิมจึงไม่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้ได้อย่างแท้จริง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพื่อให้การบริหารจัดการหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงยกเลิกฉบับเดิม และประกาศใช้บังคับฉบับใหม่ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565
📌4.แนวทางการจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตราด เพื่อพิจารณากำหนดเป็นแนวทางให้อำเภอใช้เป็นกรอบในการเสนอโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุน แนวทางการจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดตราด เป็นจำนวนเงิน 6,000,000 บาท และ แนวทางการจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินอุดหนุน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดตราด เป็นจำนวนเงิน 830,000 บาท

📸 ภาพ/ข่าว สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตราด
#กรมการพัฒนาชุมชน #ตราดสวรรค์ตะวันออก #ChangeforGood #ClickChumChon #คลิกชุมชน #Clickชุมชน #CDDพกพา #ใส่ผ้าไทยใช้Clickชุมชน #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565 #กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตราด

(Visited 1 times, 1 visits today)