🎯พช.ตราด ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอิรยศ เอนก พัฒนาการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดตราด โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ชั้น 2

ในการประชุมครั้งนี้นายอิรยศ อเนก พัฒนาการจังหวัดได้มอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานให้กับบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โดยมีนโยบายในการทำงานแบบพี่แบบน้อง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และเน้นย้ำเรื่องการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้อยู่ในระดับต้นๆ ของประเทศ พร้อมกันนี้ให้ทุกกลุ่มงานรายงานภารกิจของแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆในการทำงาน ดังนี้
1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
-การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผน การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในไตรมาสที่ 1 –2
-การกำกับติดตามการบันทึกผลการดำเนินงานในระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ(BPM.)
-งานตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
-การดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานคือการบันทึกผลการดำเนินงานในระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ(BPM.) ในปีที่ผ่านมาพบว่าเจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลทำให้การบันทึกข้อมูลไม่สมบูรณ์

2. กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
-การดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล
-โครงการฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
-การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดตราด
-การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและการรายงานถังขยะเปียก
-OTOP
-การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
-การส่งเสริมและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ “กะปิ” ตราด
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโคก หนอง นา คือไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี และการเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ

3. กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
– การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตราด
– การขับเคลื่อน Big Data กรมการพัฒนาชุมชน และแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล
-การพัฒนาศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมภิบาล
-กิจกรรมส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
-การตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์
-การดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
-งานการประชาสัมพันธ์
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์งาน โดยพัฒนาการจังหวัดตราดได้ให้ข้อเสนอแนะการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับอำเภอและจังหวัด พร้อมหาแนวทางในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

4. กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
– การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– งานบุคลากร
-งานพัสดุ/การเงิน
-งานธุรการ
-งานบริหาร

🎯❇️ก่อนปิดการประชุม นายอิรยศ เอนก พัฒนาการจังหวัดตราด ได้ให้กำลังใจ และพร้อมส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ พร้อมแนะแนวทางในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดทุกคน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนบรรลุเป้าหมายแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

📸📸ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood #SDGs for All
#CDDพกพา #ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)