พช. ตราด ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9/2565 โดยมีผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นางวิลาสินี รองสุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 2

สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงการประสานงาน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณแก่หน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 93.71 ผลการใช้จ่ายร้อยละ 96.63 ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2565

ทั้งนี้ ภายหลังรับฟังการประชุม นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ ให้เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แล้วเสร็จตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ภายในวัน30 กันยายน 2565 และกำชับให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนถือปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณตามหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบฯ ของทางราชการ

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

#New Think New Trat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก #Clickชุมชน #ใส่ผ้าไทย
#ChangeforGood # 60 กรมการพัฒนาชุมชน
#๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGs for All

(Visited 1 times, 1 visits today)