พช.ตราด ขับเคลื่อนการพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดตราด กลุ่มทอผ้าอำเภอแหลมงอบ สามารถทอ “ผ้าขิดยกดอก” ได้สำเร็จ

วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจแก่ผู้สมาชิกกลุ่มทอผ้าอำเภอแหลมงอบ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดตราด ณ กลุ่มทอผ้าบ้านบางปิด และกลุ่มทอผ้าบ้านธรรมชาติล่าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

โดยโครงการฯดังกล่าวได้รับการสนับสนุนชุดขึ้นหัวม้วนและอุปกรณ์ค้นเส้นยืนจำนวน 2 ชุดจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และจังหวัดตราดได้อนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดตราด งบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดดำเนินโครงการฯ งบประมาณ 100,000 บาท เพื่อพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มทักษะขีดความสามารถของผ้าทอลายอัตลักษณ์ของจังหวัดตราด

จากการดำเนินโครงการฯ พบว่า สมาชิกกลุ่มทอผ้าอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ได้พัฒนาทักษะและขีดความสามารถในการทอผ้า โดยสามารถทอ “ ผ้าขิดยกดอก “ ได้สำเร็จ ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกกลุ่มทอผ้ามีรายได้จากการจำหน่ายผ้าทอเพิ่มขึ้น โดยมีการขับเคลื่อนโดยนำลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดตราด ลำดับที่ 1/2565 “กฤษณาอัญมณีเกลียวคลื่น“ ประยุกต์ร่วมกับ “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเป็นการดำเนินการตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญ และร่วมกันรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย ส่งเสริมความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป

จังหวัดตราด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมุ่งมั่นในการสนับสนุนการบริหารจัดการสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพทอผ้าและผู้ประกอบการประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้ต่อยอดสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก และกระจายรายได้ให้กับชุมชน

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

#กรมการพัฒนาชุมชน #NewThinkNewTrat #ตราดสวรรค์ตะวันออก #ChangeforGood #ClickChumChon #คลิกชุมชน #Clickชุมชน #CDDพกพา #ใส่ผ้าไทยใช้Clickชุมชน #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี256

(Visited 1 times, 1 visits today)