พช.ตราด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและกิจกรรมริเริ่มระดับจังหวัด 👭👭

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและกิจกรรมริเริ่มระดับจังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ณ โรงแรมเอวาด้า อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและกิจกรรมริเริ่มระดับจังหวัดในครั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด รวมทั้งสิ้น 45 คน ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ข้อพึงปฏิบัติและพึงระวังในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ” โดยนางอนงค์น้อย หนูเจริญ คลังจังหวัดตราด และ “หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education) โดยนางสาวกาญจนา คำสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด และ การบรรยายเรื่องการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส และการประกาศแนวนโยบายสร้างความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม และจรรยา ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและเครือข่ายพัฒนาชุมชน โดยนายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมจัดทำปณิธานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในการดำเนินการตามแนวนโยบายสร้างความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ภายหลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด ได้มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการสรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

#New Think New Trat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก #Clickชุมชน #ใส่ผ้าไทย
#ChangeforGood # 60 กรมการพัฒนาชุมชน
#๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGs for All

(Visited 1 times, 1 visits today)