พช.ตราด จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2565

พช.ตราด จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม คือ ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการตรวจประเมินผลเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนของคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2565 จำนวน 7 อำเภอ รวม 25 หน่วยนับ ประกอบด้วย ประเภทผู้นำชุมชน จำนวน 8 หน่วยนับ,ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน จำนวน 5 หน่วยนับ,ประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชน จำนวน 6 หน่วยนับ และประเภทชุมชน จำนวน 6 หน่วยนับ

กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้ดำเนินการจัดทำระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของกลุ่มเป้าหมายไปสู่มาตรฐาน ได้แก่มาตรฐานผู้นำชุมชน,มาตรฐานกลุ่ม/องค์กรชุมชน,มาตรฐานเครือข่ายองค์กรชุมชน และมาตรฐานชุมชน ทั้งนี้เมื่อกลุ่มเป้าหมายผ่านการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดแล้ว จังหวัดจะประกาศผลการประเมินกลุ่มเป้าหมาย โดยการจัดทำทะเบียนผู้ผ่านการประเมินประกาศผล มอบประกาศนียบัตร และรายงานผลให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบต่อไป

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
#กรมการพัฒนาชุมชน #NewThinkNewTrat #ตราดสวรรค์ตะวันออก #ChangeforGood #ClickChumChon #คลิกชุมชน #Clickชุมชน #CDDพกพา #ใส่ผ้าไทยใช้Clickชุมชน #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

(Visited 1 times, 1 visits today)