พช.ตราด ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2565

พช.ตราด ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2565 โดยมีพัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตราด เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 2

ก่อนระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2565 นายณรงค์เทพ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้มอบประกาศเกียรติบัตรคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 จำนวน 3 ประเภท ประเภทละ 3 รางวัล ดังนี้

1.ประเภทสำนักงานเลขสนุการคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น
-ชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเกาะช้าง
-รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคลองใหญ่
-รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเขาสมิง

2.ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น
-ชนะเลิศ ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง
-รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ
-รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่

3.ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
-ชนะเลิศ ได้แก่ โครงการเพาะพันธุ์กล้ายางพาราเพื่อจำหน่าย หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่
-รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงการเลี้ยงปลาเก๋า หมู่ที่ 5 ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด

สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2565 มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1.การเร่งรัดติดตามหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2.การเพิ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กรสตรีประจำปี 2565
3.การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี พ.ศ. 2565
4.ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4)
5.ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ก่อนปิดการประชุม นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้กล่าวเพิ่มเติมโดยเน้นย้ำถึงการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดตราดให้เป็นไปตามข้อระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
#กรมการพัฒนาชุมชน #NewThinkNewTrat #ตราดสวรรค์ตะวันออก #ChangeforGood #ClickChumChon #คลิกชุมชน #Clickชุมชน #CDDพกพา #ใส่ผ้าไทยใช้Clickชุมชน #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

(Visited 1 times, 1 visits today)