พช.ตราด ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 (CDD Policy Award 2022)

 

พช.ตราด ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 (CDD Policy Award 2022)

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 15.40 น. นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 (CDD Policy Award 2022) พร้อมคณะกรรมการฯ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 2

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ เข้ารับการการคัดเลือกฯ โดยได้ร่วมนำเสนอองค์ความรู้ที่โดดเด่นของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ประกอบด้วย

1.การขับเคลื่อนหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างและแบ่งปันความรู้ การแปลงความรู้ไปสู่การปฏิบัติ การพัฒนาต่อยอด ภายใต้ “New Think New Trat พช.ตราด คิดใหม่ ทำใหม่ ก้าวไปอย่างยั่งยืน”

2.ผลงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ 2565 “คนตราด อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ในฐานะ เลขานุการร่วม คจพ.จ.ตราด ได้รับนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้จำแนกผลการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนเป็น 3 ระดับ A B C และ F ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดังนี้
A ครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ โดยมีจำนวนครัวเรือนอยู่ที่ 457 ครัวเรือน 689 คน
B ครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์บางตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ โดยจำนวนครัวเรือนอยู่ที่ 9 ครัวเรือน 10 คน
C ครัวเรือนที่ยังไม่ผ่านทุกตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ และ F ครัวเรือนที่ทำไม่ได้ โดยทั้งสองระดับไม่มีจำนวนครัวเรือนอยู่ในระดับนี้แล้ว

โดยผลการขจัดความยากจนตามเมนูแก้จน ดังนี้
ยังยืน จำนวน 316 ครัวเรือน/502 คน
พอเพียง จำนวน 89 ครัวเรือน/133 คน
อยู่รอด จำนวน 61 ครัวเรือน/64 คน

และในระดับจังหวัดมีการแต่งตั้งส่วนราชการระดับจังหวัดทำหน้าที่เป็น “พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง” ในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และปลัดจังหวัดตราด กำกับดูแลและติดตามอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย การดำเนินงานของจังหวัดตราดยังได้รับคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็น 1 ใน 5 จังหวัดที่ได้ไปนำเสนอผลการขจัดความยากจนฯ ต่อนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้การดำเนินงานขจัดความยากจนฯ “คนตราด อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

2.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดร่วมบูรณาการกับคณะกรรมการ คสป. และคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก E3 ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐด้วยการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตราดอย่างยั่งยืน ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก คือ

1.กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชนให้กับหมู่บ้านและชุมชน โดยพัฒนายกระดับอาหารพื้นถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของที่ระลึก
2.กิจกรรม Press Tour ทดสอบพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดตราด ทั้ง 7 อำเภอ
3.มหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตราด เมืองสุขภาพ (มหัศจรรย์ Unseen Trat Green City)
เพื่อให้มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งผลให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน และจากข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจำนวน 24,005 คน มีรายได้รวม 16,237,363 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 107 จากปี 2564

3.การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย เสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ในปี 2565 นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตผ้า โดยส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge-Based OTOP ในเรื่องของการย้อมสีฝ้ายจากธรรมชาติโดยใช้ใบไม้ที่มีอยู่ในพื้นถิ่นมาสกัดเป็นสี ทำให้ผ้าทอที่ได้มีความสวยงามเป็นที่ต้องการของท้องตลาดและยังได้เพิ่มมูลค่าของผ้าทอ ด้วยการเดินเส้นลายขอพระราชทานบนพื้นผ้า อีกทั้งจังหวัดตราดยังได้มีการเชิญชวนและประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทยให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสวมใส่ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มทอผ้าเป็นเงินจำนวนเงิน 871,280 บาท ถือเป็นการรวมกลุ่มเพื่อสนองแนวพระราชดำริ ในการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน นำเอามรดก ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาสืบทอดผ่านการทอผ้าจนเกิดเป็นลวดลายกลายเป็น “ผ้าไทย ผ้าตราด ใส่ได้ทุกที่ ดูดีสงาด”

สำหรับกิจกรรมการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 (CDD Policy Award 2022) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจังหวัดตราดมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างและแบ่งปันความรู้ การแปลงความรู้ไปสู่การปฏิบัติ การพัฒนาต่อยอด “พช.ตราด คิดใหม่ ทำใหม่ ก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืน New Think New Trat”

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
#กรมการพัฒนาชุมชน #NewThinkNewTrat #ตราดสวรรค์ตะวันออก #ChangeforGood #ClickChumChon #คลิกชุมชน #Clickชุมชน #CDDพกพา #ใส่ผ้าไทยใช้Clickชุมชน #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

(Visited 1 times, 1 visits today)