ผู้ว่าตราด ลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจสมาชิกกลุ่มทอผ้าอำเภอแหลมงอบตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดตราด ณ กลุ่มทอผ้าบางปิด อำเภอแหลมงอบ

ผู้ว่าตราด ลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจสมาชิกกลุ่มทอผ้าอำเภอแหลมงอบตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดตราด ณ กลุ่มทอผ้าบางปิด อำเภอแหลมงอบ

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจแก่ผู้สมาชิกกลุ่มทอผ้าอำเภอแหลมงอบ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดตราด โดยมีนายอำเภอแหลมงอบ ปลัดอาวุโสอำเภอแหลมงอบ นายก อบต.บางปิด/ปลัด อบต.บางปิด/ ส.อบต.บางปิด/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางปิดล่าง ณ ที่ทำการกลุ่มทอผ้าบางปิด บ้านบางปิดบน อำเภอแหลมงอบ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ที่ทำการกลุ่มทอผ้าบางปิด บ้านบางปิดบน หมู่ที่ 3 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ในการนี้นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวสาริศา สุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางฤดี หาดอ้าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

จังหวัดตราดได้อนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดตราด งบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดดำเนินโครงการฯ งบประมาณ 100,000 บาท เพื่อพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มทักษะขีดความสามารถของบุคคลในพื้นที่จังหวัดตราดในการทอผ้าด้วยกระบวนการมัดหมี่ให้มีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น ขับเคลื่อนและสนับสนุนให้การพัฒนาจังหวัดในด้านการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญ และร่วมกันรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย ส่งเสริมความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไปตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเชื่อมโยงสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตราด และเป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพทอผ้าและผู้ประกอบการประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้ต่อยอดสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก และกระจายรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งโครงการดังกล่าวฯ ยังได้รับการสนับสนุนจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย สนับสนุนชุดขึ้นหัวม้วนและอุปกรณ์ค้นเส้นยืนจำนวน 2 ชุด โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นผู้มอบให้แก่สมาชิกกลุ่มทอผ้าอำเภอแหลมงอบ เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมอบรมต่อไป

โดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดตราด กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอจังหวัดตราด มีระยะเวลาอบรมจำนวน 3 วัน ดำเนินการระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2565

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
#กรมการพัฒนาชุมชน #NewThinkNewTrat #ตราดสวรรค์ตะวันออก #ChangeforGood #ClickChumChon #คลิกชุมชน #Clickชุมชน #CDDพกพา #ใส่ผ้าไทยใช้Clickชุมชน #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

(Visited 1 times, 1 visits today)