พช. ตราด ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2565 โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนักงาน/กรม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง War Room และห้อง 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 2 สำหรับอำเภอให้ร่วมรับฟังการประชุมถ่ายทอดสดผ่าน TV พช. เพื่อเป็นการติดตาม รับทราบข้อสั่งการ และแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรมการพัฒนาชุมชน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การติดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
3. การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 4
4. การรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 (เดือนมิถุนายน – กันยายน 2565)
5. แผนการสรรหาบุคลากรและบรรจุแต่งตั้ง เดือนกรกฎาคม 2565
6. การประชาสัมพันธ์งานของกรมการพัฒนาชุมชน
7. การเตรียมการสำหรับการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
8. ข้อราชการสำคัญของรองอธิบดี
9. สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการ ด้วยการสวดมนต์ และร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน กระตุ้นการทำงานพัฒนาชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

#กรมการพัฒนาชุมชน #NewThinkNewTrat #ตราดสวรรค์ตะวันออก #ChangeforGood #ClickChumChon #คลิกชุมชน #Clickชุมชน #CDDพกพา #ใส่ผ้าไทยใช้Clickชุมชน #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

(Visited 1 times, 1 visits today)