พช. ตราด ร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลการขจัดความยากจน ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมการจัดทำข้อมูลการขจัดความยากจน ตามผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง War Room และห้อง 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 2

สำหรับจังหวัดตราด เป็น 1 ใน 5 จังหวัดเป้าหมาย ที่จะต้องจัดนิทรรศการการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยในที่ประชุมพัฒนาการจังหวัดตราด ได้นำเสนอรายละเอียดข้อมูลเพื่อจัดเตรียมในการจัดนิทรรศการให้ที่ประชุมทราบ

ก่อนหน้านี้ เวลา 13.30 น. นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6/2565 ซึ่งจังหวัดตราด ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 73.86 และผลการใช้จ่ายร้อยละ 83.50

ภายหลังการประชุมจากส่วนกลาง นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด ได้พบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อวางแผนงาน และกิจกรรมที่จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 65) เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

#กรมการพัฒนาชุมชน #NewThinkNewTrat #ตราดสวรรค์ตะวันออก #ChangeforGood #ClickChumChon #คลิกชุมชน #Clickชุมชน #CDDพกพา #ใส่ผ้าไทยใช้Clickชุมชน #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

(Visited 1 times, 1 visits today)