จังหวัดตราด แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “มหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตราดเมืองสุขภาพ (มหัศจรรย์ Unseen Trat Green City)”

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตราดเมืองสุขภาพ (มหัศจรรย์ Unseen Trat Green City)” ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลัก พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตราดอย่างยั่งยืน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ปลัดจังหวัดตราด พัฒนาการจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเครือข่ายการท่องเที่ยวและเครือข่่าย OTOP จังหวัดตราด ร่วมในการแถลงข่าว ณ ศาลา 100 ปี ตราดรำลึก

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า จังหวัดตราด มีวิสัยทัศน์ “ตราดเมืองมั่งคั่ง ชุมชนมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และเป็นจังหวัด Low Carbon มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง เนื่องจากมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งล้วนเป็นจุดแข็งในการดึกดูดนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางทะเล มีหมู่เกาะน้อยใหญ่ เป็นการท่องเที่ยวที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ตลอดจนมีศักยภาพในการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชน สัมผัสเสน่ห์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม วิถีชุมชน และความคิดสร้างสรรค์ ยกระดับภูมิปัญญาให้สามารถเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าของฝากของที่ระลึก รวมถึงการพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตราด จะสามารถสร้างและกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนจังหวัดตราด สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก เกิดการกระจายรายได้สู่พื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืน และพร้อมแล้วที่จะกลับมาต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมขนจังหวัดตราดเมืองสุขภาพ (มหัศจรรย์ Unseen Trat Green City)” ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตราดอย่างยั่งยืน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดตราด เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการในชุมชนท่องเที่ยว และเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวในชุมชนเกิดการกระจายรายได้สู่พื้นที่ชุมชน ซึ่งเป็นการส่งเสริม พัฒนา และสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยว ด้วยการดึงจุดขายให้เห็นถึง “เสน่ห์ อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น” ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดในการพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติที่เติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาโดยการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดในเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงเกษตร และการท่องเที่ยวชุมชนให้เข้มแข็ง อีกทั้งผู้ประกอบการจังหวัดตราด ได้มีเวทีประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของชุมชน ช่วยสร้างโอกาส และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับประชาชนของจังหวัด

“มหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตราด เมืองสุขภาพ” (มหัศจรรย์ Unseen Trat Green City) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ สนามหลวงตราดเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัดตราด เตรียมพบกับคูหาท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตราด เส้นทางท่องเที่ยว 7 เส้นทาง 40 ชุมชน การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และการแสดงของศิลปินชื่อดัง ทั้ง 5 วัน
29 มิถุนายน : ลำใย ไหทองคำ ,มิสแกรนด์ตราด
30 มิถุนายน : นนท์ อารัณ
1 กรกฎาคม : ตรี ชัยรณรงค์
2 กรกฎาคม : เอิ้นขวัญ วรัญญา
3 กรกฎาคม : เก่ง ธชย

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

#กรมการพัฒนาชุมชน #NewThinkNewTrat #ตราดสวรรค์ตะวันออก #ChangeforGood #ClickChumChon #คลิกชุมชน #Clickชุมชน #CDDพกพา #ใส่ผ้าไทยใช้Clickชุมชน #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

(Visited 1 times, 1 visits today)