พช. ตราด รับการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 ของเขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 โดยมีนายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี และนางสาวชลทิชา เหมวรชาติ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 2

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตราด นำผู้ผ่านการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก โดยการนำเสนอผลงาน และข้อมูลการดำเนินงาน จำนวน 3 ประเภท ดังนี้

1) ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น
ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเกาะช้าง
2) ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น
ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง
3) ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
ได้แก่ โครงการเพาะพันธุ์กล้ายางพาราเพื่อจำหน่าย หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่

การประกวดคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อีกทั้งยังเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

#กรมการพัฒนาชุมชน #NewThinkNewTrat #ตราดสวรรค์ตะวันออก #ChangeforGood #ClickChumChon #คลิกชุมชน #Clickชุมชน #CDDพกพา #ใส่ผ้าไทยใช้Clickชุมชน #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

(Visited 1 times, 1 visits today)