ลุยไม่หยุด !!! ผู้ว่าตราด ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการขจัดความยากจนในระดับพื้นที่อำเภอแหลมงอบ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดตราด พัฒนาการจังหวัดตราด และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ณ ตำบลบางปิด และตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
โดยมี นายชัชชัย ลิ้มภักดี นายอำเภอแหลมงอบ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ทีมปฏิบัติการ ทีมพี่เลี้ยง ทั้งนี้ นายชัชชัย ลิ้มภักดี นายอำเภอแหลมงอบ ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ในพื้นที่อำเภอแหลมงอบ มีจำนวนครัวเรือนยากจากจนเป้าหมาย จำนวน 212 ครัวเรือน โดยมีทีมพี่เลี้ยง 11 ทีม ดูแลครัวเรือนเป้าหมาย นอกจากนี้ ได้นำคณะกรรมการอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตราด (คจพ.จ.) ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่
1) ครัวเรือนนางกุหลาบ วรรณเกษ หมู่ที่ 8 ตำบลบางปิด สมาชิกในครอบครัวมีจำนวน 2 คน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน ที่อยู่อาศัยมีลักษณะไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่ถูกสุขลักษณะ อยู่กันแบบแออัด ไม่มีสัดส่วน ไม่มีความปลอดภัย
2) ครัวเรือนนายทวี มัณฑิกาวิช หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมงอบ สมาชิกในครอบครัวมีจำนวน 2 คน นายมงคล อายุมากแล้วและสุขภาพไม่ดี ทำให้ไม่มีอาชีพ อาศัยอยู่กับภรรยาที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ทางจังหวัดร่วมกับอำเภอแหลมงอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการขจัดความยากจน ซึ่งทางจังหวัดได้ประกาศ Kick Off การขจัดความยากจนไปแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โดยเป็นการบูรณาการจากทุกภาคส่วนในจังหวัด ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้คนจนในจังหวัดตราด “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” ต่อไป

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

#กรมการพัฒนาชุมชน #NewThinkNewTrat #ตราดสวรรค์ตะวันออก #ChangeforGood #ClickChumChon #คลิกชุมชน #Clickชุมชน #CDDพกพา #ใส่ผ้าไทยใช้Clickชุมชน #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

(Visited 1 times, 1 visits today)