พช.ตราด ร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ขจัดความยากจนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บ้านคลองมะยาม หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดในโอกาสนี้ได้มอบทุนให้แก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตราด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด จำนวน 5 ทุนๆละ 1,200 บาท รวม 6,000 บาท และโอกาสนี้ได้มอบเมล็ดพันธ์ุถั่วสิรินธร เบอร์ 1 ซึ่งเป็นเมล็ดพันธ์ุรุ่นที่ 2 จากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เพื่อให้เด็กและครอบครัวนำไปปลูกบริโภคในครัวเรือน

เวลา 13.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด นายสุรเชษฐ์ แก้วคำ นายอำเภอคลองใหญ่ และคณะ เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลไม้รูด และร่วมกิจกรรมทำแป้งท้าวยายม่อม โดยได้ให้คำแนะนำการพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างคุณค่าด้วยเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าด้วยบรรจุภัณฑ์ เพิ่มรายและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนอีกด้วย

จากนั้นเวลา 14.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และคณะร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย นางสมบัติ สิงห์คนอง บ้านห้วงบอน หมู่ที่ 5 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยทีมพี่เลี้ยงและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมส่งเสริมให้ครัวเรือนได้มีการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อบริโภคในครัวเรือน และเหลือนำไปจำหน่ายให้คนในชุมชนเพื่อเป็นรายได้แก่ครอบครัว ซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยืน และสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนต่อไป

และเวลา 14.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของนางศิธร ชลาลัย บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ โดยมีการปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกไม้ 5 ระดับ และไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่ พริกขี้หนู ตะไคร้ ถั่วฝักยาว มะเขือ กล้วยน้ำว้า ชะอม ผักบุ้ง และมีการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ปลาดุก เพื่อบริโภคในครัวเรือน แจกจ่ายคนในชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร และจำหน่ายเป็นการลดรายจ่าย และสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การพึ่งพาตนเอง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการตนเองและชุมชนให้มีความสุขได้อย่างยั่งยืน โดยต้องคำนึงถึงทรัพยากรที่มี มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน โดยต้องมีความรู้ และมีคุณธรรม และเป็นศูนย์เรียนรู้ เป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิต ให้แก่ชุมชน
“เพราะมีต้นทุนจึงขาดทุน แต่ถ้าไม่มีทุนโอกาสขาดทุนไม่มี”
นอกจากนี้ต้องมีการบูรณาการการขจัดความยากจน ปลูกพืชผักสวนครัว ให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่ายด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวบริโภคในครัวเรือน และเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายพืชผักสวนครัวที่ปลูก จะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน”

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

#กรมการพัฒนาชุมชน #NewThinkNewTrat #ตราดสวรรค์ตะวันออก #ChangeforGood #ClickChumChon #คลิกชุมชน #Clickชุมชน #CDDพกพา #ใส่ผ้าไทยใช้Clickชุมชน #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

(Visited 1 times, 1 visits today)