จังหวัดตราด คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC) ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด โดยมี นายพีระ เอี่ยมสุนทร ปลัดจังหวัดตราด นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ตลอดจนผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดตราด ร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมเอวาด้า ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน และพัฒนาขีดความสามารถ ในการบริหารและการตลาด เพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะต้องร่วมมือกันส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีโอกาสเข้าถึงแหล่งตลาดให้มากที่สุด

นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ) ให้รับผิดชอบดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Product Champion) ต่อเนื่องจากการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้มีโอกาสพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีมาตรฐานในระดับสากล

สำหรับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดตราด มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สมัครเข้ารับการคัดสรรฯ จำนวนทั้งสิ้น 77 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ประเภทอาหาร 37 ผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องดื่ม 5 ผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 19 ผลิตภัณฑ์ ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 2 ผลิตภัณฑ์ และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 14 ผลิตภัณฑ์ โดยจะมีคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์จากทุกภาคส่วนในจังหวัดตราด เป็นผู้พิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ โดยแบ่งคะแนนเป็น 3 ส่วน คือ ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน 30 คะแนน ด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ 25 คะแนน รวมเป็น 55 คะแนน ส่วนด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ จำนวน 45 คะแนน คณะกรรมการดำเนินการคัดสรรฯ ในระดับประเทศ จะเป็นผู้พิจารณาให้คะแนนต่อจากคณะทำงานระดับจังหวัดต่อไป

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

#กรมการพัฒนาชุมชน #NewThinkNewTrat #ตราดสวรรค์ตะวันออก #ChangeforGood #ClickChumChon #คลิกชุมชน #Clickชุมชน #CDDพกพา #ใส่ผ้าไทยใช้Clickชุมชน #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

(Visited 1 times, 1 visits today)