จังหวัดตราด Kick Off บูรณาการแก้จนคนตราด “คนตราด อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน”

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตราด (คจพ.จ.ตร.) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 4

ทั้งนี้ ในส่วนของอำเภอได้แจ้งให้ คจพ.อ. ทีมปฏิบัติการ ทีมพี่เลี้ยง และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ เพื่อรับฟังการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า จังหวัดตราดได้ประกาศให้การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวาระของจังหวัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการให้ความช่วยเหลือบุคคลและครัวเรือนเป้าหมายที่ยากจนของจังหวัดตราด ให้ได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยให้ คจพ.อ. พร้อมด้วยทีมพี่เลี้ยง ทีมปฏิบัติการ ดำเนินการจัดทำแผนครัวเรือน และบูรณาการช่วยเหลือในระดับพื้นที่ ในระดับจังหวัดจะมีการแต่งตั้งพ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง จากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ลงไปช่วยปรับแผนครัวเรือน และบูรณาการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ของตน โดยให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กำกับดูแลอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด ในฐานะ เลขานุการร่วม คจพ.จ.ตร. ได้นำเสนอข้อมูลครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP Logbook จังหวัดตราด มีจำนวน 467 ครัวเรือน 718 คน แยกเป็นรายมิติ ดังนี้
1) มิติด้านสุขภาพ จำนวน 76 ครัวเรือน 120 คน
2) มิติด้านความเป็นอยู่ จำนวน 175 ครัวเรือน 261 คน
3) มิติด้านการศึกษา จำนวน 95 ครัวเรือน 143 คน
4) มิติรายได้ จำนวน 198 ครัวเรือน 300 คน
5) มิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ จำนวน 3 ครัวเรือน 4 คน

ภายหลังจากการประชุม Kick Off บูรณาการแก้จนคนตราด ในครั้งนี้ จะมีการรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความยากจนทุกมิติ เวลา 17.00 น. ทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการกำกับ และติดตาม การดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ “คนตราด อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

#กรมการพัฒนาชุมชน #NewThinkNewTrat #ตราดสวรรค์ตะวันออก #ChangeforGood #ClickChumChon #คลิกชุมชน #Clickชุมชน #CDDพกพา #ใส่ผ้าไทยใช้Clickชุมชน #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

(Visited 1 times, 1 visits today)