เข้มข้นอย่างต่อเนื่อง! ผู้ว่าตราด ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการขจัดความยากจนในระดับพื้นที่ ณ อำเภอคลองใหญ่

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ติดตามการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ โดยมี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราด พัฒนาการจังหวัดตราด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมติดตามการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ณ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า จังหวัดตราดได้ประกาศให้การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวาระของจังหวัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการให้ความช่วยเหลือบุคคลและครัวเรือนเป้าหมายที่ยากจนของจังหวัดตราดให้ได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ นายสุรเชษฐ์ แก้วคำ นายอำเภอคลองใหญ่ ได้นำเสนอข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมายในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ และได้นำคณะกรรมการอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตราด (คจพ.จ.) ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จำนวน 3 ครัวเรือน ได้แก่

1) ครัวเรือนนายอุดม ไชยสุบิน หมู่ที่ 5 ตำบลไม้รูด สมาชิกในครอบครัวมีจำนวน 3 คน ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเพื่อเลี้ยงชีพ ที่อยู่อาศัยเป็นบ้านของตนเอง สภาพไม่มั่นคง แข็งแรง หลังคารั่ว ผนังไม่แข็งแรง ปลูกสร้างบนที่ดินของกรมเจ้าท่า เสียค่าเช่าที่ดินปีละ 320 บาท

2) ครัวเรือนนางสมบัติ สิงห์คะนอง หมู่ที่ 5 ตำบลไม้รูด สมาชิกในครอบครัวมีจำนวน 3 คน ประกอบอาชีพขุดมัน ค้าขาย รายได้ไม่แน่นอน ที่อยู่อาศัยเป็นบ้านของตนเอง พื้นบ้านผุพัง ปลูกสร้างบนที่ดินของกรมเจ้าท่า ต้องชำระค่าเช่า 800 บาทต่อปี

3) ครัวเรือนนายมงคล พึ่งครุฑ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหญ่ สมาชิกในครอบครัวมีจำนวน 2 คน นายมงคล เคยเป็นช่างก่อสร้างพลัดตกจากที่สูง ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง ไม่มีอาชีพ ดำรงชีพโดยได้รับเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 400 บาท และได้รับเงินจากน้องชายประมาณเดือนละ 1,000 บาท เพื่อเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ

สำหรับปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย คจพ.อ. อำเภอคลองใหญ่ อยู่ระหว่างประสานของบประมาณสนับสนุนในการซ่อมแซ่มที่พักอาศัย จากองค์การบริการส่วนจังหวัดตราด ในส่วนของปัญหาเรื่องรายได้ คจพ.อ. อำเภอคลองใหญ่ ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว และให้เกษตรอำเภอคลองใหญ่ ให้คำแนะนำในการปลูกและดูแล เพื่อใช้ในการบริโภคและจำหน่ายต่อไป

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

#กรมการพัฒนาชุมชน #NewThinkNewTrat #ตราดสวรรค์ตะวันออก #ChangeforGood #ClickChumChon #คลิกชุมชน #Clickชุมชน #CDDพกพา #ใส่ผ้าไทยใช้Clickชุมชน #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

(Visited 1 times, 1 visits today)