พช. ตราด ประชุมประจำเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2565 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 2

ในการนี้ นายพีระ เอี่ยมสุนทร ปลัดจังหวัดตราด ได้ร่วมประชุมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด เพื่อติดตาม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียง รวมถึงให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในระดับพื้นที่ด้วย

สำหรับประเด็นการประชุมประจำเดือนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2565 มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1) กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
– การเร่งรัดติดตามหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– ผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
– รายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดตราด การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดตราด
– การดำเนินกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
3) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
– รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– รายงานผลรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
– รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
– การดำเนินการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
– การส่งเสริมการออมภาคประชาชน “1 พัฒนาการ 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”
– การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565
4 ) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
– รายงานผลการดำเนินโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565
– การขับเคลื่อน Big Data กรมการพัฒนาชุมชน และแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล
– การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออม (กอช.) ประจำปี 2565

ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการ ด้วยการสวดมนต์ และร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน กระตุ้นการทำงานพัฒนาชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

#กรมการพัฒนาชุมชน #NewThinkNewTrat #ตราดสวรรค์ตะวันออก #ChangeforGood #ClickChumChon #คลิกชุมชน #Clickชุมชน #CDDพกพา #ใส่ผ้าไทยใช้Clickชุมชน #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

(Visited 1 times, 1 visits today)