พช. ตราด ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2565 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ปลัดจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 2

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยได้นำเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกคนช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตราด ซึ่งมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา ตามระบบ TPMAP Logbook จำนวน 467 ครัวเรือน ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว จำนวน 414 ครัวเรือน คิดเป็น 88.65 %

ทั้งนี้ ก่อนการประชุม นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้มอบเกียรติบัตร ผลการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 แก่ประธานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหมื่นด่าน หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านคลองเจ้า หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านปากพีด หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด
4. รางวัลชมเชย กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านห้วงบอน หมู่ที่ 5 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่
5. รางวัลชมเชย กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านแหลมอวน หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ
6. รางวัลชมเชย กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านสลักเพชร หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

#กรมการพัฒนาชุมชน #NewThinkNewTrat #ตราดสวรรค์ตะวันออก #ChangeforGood #ClickChumChon #คลิกชุมชน #Clickชุมชน #CDDพกพา #ใส่ผ้าไทยใช้Clickชุมชน #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

(Visited 1 times, 1 visits today)