พช. ตราด ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2565 โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนักงาน/กรม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง War Room และห้อง 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ร่วมรับฟังการประชุม เพื่อติดตามรับทราบข้อสั่งการ และแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมช่อม่วง ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 2 สำหรับอำเภอให้ร่วมรับฟังการประชุมถ่ายทอดสดผ่าน TV พช.

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1. การรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. การสำรวจศิลปิน/ช่างทอ ที่สามารถทอผ้าลายสร้างสรรค์ และดอกไม้ประจำจังหวัดที่ให้สี และสามารถนำมาย้อมสีธรรมชาติได้
4. การประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
5. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวัด มหาดไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
6. สรุปรายงานผลการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2565
7. โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา)

ภายหลังการประชุม นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด ได้สั่งการให้ทุกลุ่มงาน และทุกอำเภอ เร่งดำเนินกิจกรรม/โครงการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการรายงานผลการติดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้ง 8 ภารกิจ ให้ทันตามห้วงระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

#กรมการพัฒนาชุมชน #NewThinkNewTrat #ตราดสวรรค์ตะวันออก #ChangeforGood #ClickChumChon #คลิกชุมชน #Clickชุมชน #CDDพกพา #ใส่ผ้าไทยใช้Clickชุมชน #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

(Visited 1 times, 1 visits today)