พช. ตราด ร่วมประชุม Kick off KM challenge : การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบนโยบายและเปิดการประชุม Kick off KM challenge : การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Zoom Cloud Meeting) โดยมีนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้แทนสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการความรู้ และศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบุคลากรในการเป็นนักจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชนมืออาชีพ สร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้และจัดเก็บองค์ความรู้ระดับพื้นที่ ร่วมทั้งเพิ่มช่องทางการเรียนรู้และพัฒนาคลังความรู้ในการพัฒนาชุมชน ให้บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนและผู้นำชุมชน สามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายนิธิศ หลีน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวสาริศา สุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางฤดี หาดอ้าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Zoom Cloud Meeting)  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด สำหรับพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมผ่านช่องทาง Facebook Live กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่สังกัด โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้

  1. การซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  2. ศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ
  3. การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
  4. การมอบแนวทาง KM challenge : การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประชุมในวันนี้ บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดทุกระดับ ได้รับทราบแนวทางและกระบวนการในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งจะนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะขององค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

 

(Visited 1 times, 1 visits today)