พช. ตราด ร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราดและผู้นำชุมชน เตรียมแปลงปลูกผักสนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ จวนผู้ว่าฯ ตราด

19 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด นำโดย นางชุลีพร เตรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด โดย นางฤดี หาดอ้าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมวางแผนกำหนดจุดการเตรียมแปลงผัก ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

และเมื่อเวลา 15.00 น.  แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด นำโดย นางชุลีพร เตรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด นำโดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมช ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และผู้นำชุมชนตำบลหนองเสม็ด และตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรสตรี พร้อมใจกันมาร่วมแรงร่วมใจเตรียมแปลงปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพร ด้วยการขุด ปรับ เตรียมความพร้อมพื้นที่แปลงให้มีความสวยงามและเหมาะสมในการเพาะปลูก เพื่อสนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร

การเตรียมพื้นที่แปลงปลูกผักในวันนี้ คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน และคณะผู้นำ/กลุ่มองค์กรชุมชนในพื้นที่ ต่างมาช่วยกันเตรียมแปลงด้วยความเต็มใจ และมีความสามัคคีในการร่วมกันเป็นพลังผลักดันให้กิจกรรมสนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร เกิดความยั่งยืนและขยายผลสู่พื้นที่เป็นวงกว้าง เพราะ “ผู้นำต้องทำก่อน”

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

#กรมการพัฒนาชุมชน #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

 

(Visited 1 times, 1 visits today)