พช. ตราด ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก

ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2565 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (สาขา) นำโดย นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ณ อ.เชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดตราด ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดผู้รับผิดชอบงาน ร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อศึกษาดูงานการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) และการเข้าสู่การจัดอันดับสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ Global Sustainable Tourism Destinations (Top 100) ซึ่ง อ. เชียงคาน จ.เลย นั้นได้รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนระดับโลก ปี 2563 (Destinations 2020 ) 1 ใน 100 เมืองที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมขาติและวัฒนธรรมอันดีงาม  โดยมีประเด็นการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
1. แนวทางการพัฒนาเชียงคานตามเกณฑ์ GSTC  (Global Sustainable Tourism Criteria) สู่  Global Sustainable Tourism Destinations (Top 100)
2. คืนข้อมูลการขับเคลื่อนเกาะหมากสู่รางวัลระดับนานาชาติ Global Sustainable Tourism Destinations (Top 100)
3. ถอดบทเรียนแนวทางการผลักดันแหล่งท่องเที่ยวสู่รางวัลระดับนานาชาติ
4. ถอดบทเรียนการบูรณาการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชื่อมโยง กรณีศึกษา เส้นทางสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง
5. เยื่ยมชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองเชียงคาน “สกายวอร์คเชียงคาน” และแหล่งจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง “ร้านนิยมไทย”
6. ศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “เฮือนยายบับภา” ที่พักเรือนไม้เก่าสุดคลาสสิคริมแม่น้ำโขง และแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตริมโขง “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรริมโขง”
7. ร่วมทำกิจกรรมตามวิถึชุมชน ได้แก่ ใส่บาตรข้าวเหนียว “ผู้ดีเบี่ยงซ้าย ผู้ฮ้ายเบียงขวา” และ “ผาสาดลอยเคราะห์” ตามความเชื่อของชุมชนว่าเป็นการปล่อยทุกข์โศกที่เข้ามาในชีวิต

ทั้งนี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) ได้กำหนดให้ ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการคัดเลือกการเข้ารับรางวัล Sustainable Destination Top 100 ในรอบแรกแล้ว

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

 

(Visited 1 times, 1 visits today)