พช.ตราด ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการสมัครและเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ในการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสำนัก/กอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายนิธิศ หลีน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 2 ซึ่งมีประเด็นประชุม คือ แนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 โดยงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ที่เสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 มี 4 ประเด็นการพัฒนา ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ได้แก่
1. สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
3. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
4. เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

โดยมี ข้อสั่งการจากประธานในที่ประชุม คือ ให้หน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 อย่างน้อย หน่วยงานละ 1 ผลงาน ให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านช่องทาง Google Form  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพงานของหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ได้รับบริการที่ดีเพิ่มมากขึ้น เผยแพร่ผลสำเร็จจากการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารชน สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานราชการและร่วมฉลองครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

การประชุมในวันนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดมีความรู้ความเข้าใจ แนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาส่งผลการดำเนินงานเด่นนำเสนอขอรับรางวัลในประเภทที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

(Visited 1 times, 1 visits today)