ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน ณ พื้นที่จังหวัดตราด

13 มกราคม 2565 นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ณ พื้นที่จังหวัดตราด จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเขาสมิง อำเภอแหลมงอบ และอำเภอเมืองตราด

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 3 อำเภอ ร่วมให้การต้อนรับ  ดังนี้

เวลา 09.00 น. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ปี 2564 แปลง นายจำลอง ชนะโม หมู่ที่ 3 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประณีต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลประณีต  สมาชิก อบต.ประณีต และคณะครู กศน. ตำบลประณีต ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งมีประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
2. การกำหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ให้ดำเนินการสำรวจและรายงานเป้าหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบเพื่อดำเนินการ ซึ่ง SEDZ เป็นกิจกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับชุมชนในหลายครัวเรือนได้
3. ประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของการดำเนินโครงการเพื่อให้เป็นแปลงพื้นที่ต้นแบบของจังหวัดตราดอย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับทราบและเข้าร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการ

เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ กลุ่มทอผ้าบางปิด หมู่ที่ 3 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ โดยมี ประธานและสมาชิกกลุ่มทอผ้าบางปิด ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด และผู้แทนกลุ่มผ้าย้อมคลองสองน้ำ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งมีประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ชื่นชมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าบางปิด หมู่ที่ 3 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ ที่มีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สามารถพัฒนาลายเกลียวสมุทรเป็นลายผ้าประจำจังหวัด
2. พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายในรูปแบบต่าง ๆ และเรียนรู้เทคนิคการทอผ้าเพิ่มเติม รวมทั้งการติดตามกระแสของ “โทนสี” ตามความนิยมของตลาดผู้บริโภค เพื่อช่วยเพิ่มยอดจำหน่าย
3. ควรเพิ่มช่องทางการตลาดในรูปแบบออนไลน์ โดยประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายให้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธืผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ กลุ่มทอผ้าบ้านธรรมชาติล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหญ่ สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านธรรมชาติล่าง และผู้แทนกลุ่มผ้าย้อมคลองสองน้ำ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งมีประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ชื่นชมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าบ้านธรรมชาติล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ ที่มีผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงาม สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี
2. ควรมีการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาเรียนรู้เทคนิคการทอผ้าเพิ่มเติม และตามกระแสนิยมของตลาดผู้บริโภคในเรื่อง “โทนสี” เพื่อเพิ่มยอดจำหน่าย
3. ควรเพิ่มช่องทางการตลาดในรูปแบบออนไลน์ โดยประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายให้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธืผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
4. ให้ใช้หลัก 5 ก มาเป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเวลา 14.30 น. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ปี 2565 แปลง นางรัชนิศ ศิริรักษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด โดยมี เจ้าของแปลง ให้การต้อนรับ ซึ่งมีประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
2. พัฒนาและต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” อย่างยั่งยืน
3. ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรมปลูกต้นตะเคียน และต้นทุเรียน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกันปลูกต้นยางนา ต้นกันเกรา และต้นตะแบก ณ พื้นที่แปลงดังกล่าวโดยในการลงพื้นที่ตรวจติดตามและเยี่ยมเยียนกลุ่มทอผ้า อำเภอแหลมงอบ ทั้ง 2 กลุ่ม ในครั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการต่อยอดภูมิปัญญาไทย ด้วยการผลิตผ้าทอลาย “ศรีตราด” ซึ่งเป็นลายประจำจังหวัดตราด  ภายใต้การดำเนินโครงการสืบสานผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่นจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วย

การลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการเพื่อรับฟังปัญหาและให้ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ณ พื้นที่จังหวัดตราด ในครั้้งนี้ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อชุมชน ในการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ แก่คนในชุมชนคนตราดต่อไป

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

(Visited 1 times, 1 visits today)