พช. ตราด ร่วมประชุมตรวจติดตามการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 9

12 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 2

นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว)  เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามการตรวจราชการ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ตรวจราชการตามข้อสั่งการอธิบดี และตรวจราชการตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้
1. การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว
4. การดำเนินงาน “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
5. การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
6. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
7. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
8. การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 การตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP
8.2 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของครัวเรือนเป้าหมาย
8.3 การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. การติดตาม กำกับ เร่งรัด การขับเคลื่อนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รอบการประเมินที่ 1

โดยมีประเด็นเน้นย้ำและข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้ดำเนินการตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดและปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดทำคลิปวิดีโอสำหรับพื้นที่แปลงที่มีผลผลิต/แปลงต้นแบบ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
2. การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายผลสู่ภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ด้วย
3. ขอชื่นชมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเตรียมการรับลายผ้าพระราชทานลายใหม่ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” อย่างต่อเนื่อง
4. ให้ดำเนินการส่งแผนการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นประจำทุกเดือน
5. ให้ดำเนินการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามความเป็นจริง และกำหนดมาตรการในการวางแผนการติดตามเป็นระยะ
6. กรมการพัฒนาชุมชนมีการปรับปรุงค่าตัวชี้วัดการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยให้จังหวัดดำเนินการวางแผนติดตามอย่างต่อเนื่อง และพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีศักยภาพในการชำระเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างเหมาะสม
7. ขอชื่นชมการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดตราด ที่มีการวางระบบการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ได้ดี สามารถประกาศเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
8. ให้ประชาสัมพันธ์การจัดทำ Big Data ในรูปแบบแพลตฟอร์มดิจิทัล “Click ชุมชน” ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและใช้ประโยชน์จากแพล็ตฟอร์มฯ ให้ทั่วถึง

การประชุมตรวจติดตามการตรวจราชการ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ตรวจราชการตามข้อสั่งการอธิบดี และตรวจราชการตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ในวันนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดได้รับทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางที่ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคลากรในสังกัด เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานสำเร็จ ลุล่วง และเกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

 

(Visited 1 times, 1 visits today)