พช. ตราด ร่วมกับกาชาดจังหวัดตราด ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ บ้านเปร็ดใน

11 มกราคม 2565 กาชาดจังหวัดตราด นำโดย นางชุลีพร เตรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ บ้านเปร็ดใน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางฤดี หาดอ้าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนร่วมกับกาชาดจังหวัดตราด โดยมีพัฒนาการอำเภอเมืองตราด และครัวเรือนเป้าหมายได้ให้การต้อนรับ ซึ่งการติดตามสนับสนุนในครั้งนี้ มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 4 ครัวเรือน ได้แก่
1. ครัวเรือนของนางสาวฐิตารีย์ ชวัลภิญโญ บ้านเลขที่ 78
2. ครัวเรือนของนางสำรวม คงพริ้ว บ้านเลขที่ 9
3. ครัวเรือนของนางพัดชา คงพริ้ว บ้านเลขที่ 65
4. ครัวเรือนของนางสุรีย์มาศ อินทสุวรรณ  บ้านเลขที่ 29/2

ซึ่งจากการลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนในครั้งนี้ พบว่า ทั้ง 4 ครัวเรือนดังกล่าว ได้มีการปลูกผักสวนครัวจนเป็นวิถีชีวิต อันได้แก่ ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว พริก ข่า ตะไคร้ ผักชี ผักชีฝรั่ง คะน้า ผักกาดขาว โหระพา กระเพรา แมงลัก คื่นฉ่าย มะเขือเปราะ มะเขือยาว  ฟัก มะระ บวบ เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับครัวเรือนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตดี ปลอดสารพิษ อีกด้วย

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

 

(Visited 1 times, 1 visits today)