พช. ตราด ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2565

12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 2

นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด เป็นประธานการผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 1748/2564 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ได้สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดจังหวัดตราด จำนวน 7 ราย โดยให้เดินทางมารายงานตัวยังสังกัดที่ได้รับแต่งตั้ง ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564  และจังหวัดตราดได้เกลี่ยอัตรากำลัง ดังนี้                                          (1) นางสาวเกษศิรินทร์ เย็นปลื้ม สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด ให้ไปปฏิบัติหน้าที่สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อไร่
(2) นางสาวพัชรี สินเจริญ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด
(3) นายบุญถม พรมวิจิตร สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาสมิง
(4) นางสาวสุพรรณิศา แสนจัน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาสมิง
(5) นายทวี สลัดทุกข์ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่
(6) นายคมสัน จันทะสิทธิ์ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ ให้ไปปฏิบัติหน้าที่สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อไร่
(7) นายปุณณพัฒน์ ฉายกลิ่น สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อไร่ ให้ไปปฏิบัติหน้าที่สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด
2. แนะนำนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 จำนวน 1 ราย คือ นางสาวณัชชา อธิกะมะ
3. แนะนำพนักงานบันทึกข้อมูล เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 จำนวน 1 ราย คือ นางสาวจารวี มนัสสนิท
4. การเร่งรัดติดตามหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5. การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดตราดได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จครบถ้วน ทั้ง 14 แปลง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
6. การแต่งตั้งคณะทำงานปรับข้อมูลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดตราด ตามคำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ที่ 15/2565
7. การขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตราด
7.1 กำหนดแผนปฏิบัติการจัดอบรมทีมพี่เลี้ยง ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทั้ง 7 อำเภอ
7.2 การบูรณาการความช่วยเหลือ โดยคณะกรรมการบริหารศุนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) ส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานภาคีที่มีภารกิจสอดคล้องตามสภาพปัญหาในแต่ละมิติแก้ไขปัญหาความยากจนแก่คนจนเป้าหมายทุกครัวเรือน (มิติด้านสุขภาพ, มิติด้านความเป็นอยู่, มิติด้านรายได้, มิติด้านการศึกษา, มิติด้านการเข้าถึงบริการรัฐ และมิติด้านอื่นๆ) กรณีที่มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกินความสามารถของ ศจพ.อ. ให้เสนอแผนงาน/โครงการฯ/กิจกรรมให้ ศจพ.จ. โดยให้มีเหตุผลความจำเป็นประกอบการพิจารณาด้วย
7.3 การให้ความเห็นชอบข้อมูลครัวเรือน/คนยากจนจังหวัดตราด ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) เพื่อให้ความเห็นชอบข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการบริหารศุนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) ให้การรับรองในระดับอำเภอ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 4
8. การขับเคลื่อนการจัดทำตำบลสารสนเทศตำบลต้นแบบ จังหวัดตราดได้ดำเนินการคัดเลือกการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2565 จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด  และ ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง
9. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 จังหวัดตราด
9.1  จังหวัดได้ส่งมอบป้ายไวนิลการรณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ให้ทุกอำเภอนำไปติดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสถานที่ที่มีความเหมาะสม แล้ว
9.2 โครงการการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดรายละเอียดดังนี้
1) ค่าจัดเก็บฯ ครัวเรือนละ 20 บาท
2) คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบปรับเกณฑ์ตัวชี้วัด ข้อ 22 รายได้เฉลี่ย จากเดิม 38,000 บาท/คน/ปี ปรับเป็น 40,000 บาท/คน/ปี สำหรับการจัดเก็บในปี 2565 เป็นต้นไป
3) จังหวัดให้อำเภอจัดส่งแผนปฏิบัติการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565 , รายชื่อคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ระดับอำเภอ , คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, คำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครจัดเก็บฯ 1 คน ต่อ 40 ครัวเรือน หรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เพื่อเตรียมลงทะเบียนอาสาสมัครจัดเก็บฯ ผ่านระบบโปรแกรมบันทึกและประมวลผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565
10. การดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2565
11. จังหวัดได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่มีปัญหาด้านการชำระเงินยืมตามสัญญา ปี พ.ศ.2564 ให้กรมการพัฒนาชุมชนเรียบร้อยแล้ว
12. การดำเนินการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และขอความร่วมมือให้อำเภอขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ รายงานจังหวัดทุกวันที่ 5 ของเดือน พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม
13. โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565  ณ ศาลาการเปรียญวัดแหลมกลัด บ้านอ่าวระวะ หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
14. กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้ รายได้การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
15. กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดให้มีการบันทึกรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
16. การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดตราด ปี 2565 การติดตามสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดตราด (เน้นหนัก) ปี 2565 คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดตราด (E3) ได้ร่วมกันทบทวน/บูรณาการและกำหนดทิศทางการดำเนินงาน จัดทำแผนการขับเคลื่อนและแผนการติดตามสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดตราด เพื่อรับฟังปัญหา/ความต้องการกลุ่มเป้าหมายฯ ในระหว่างวันที่ 4 , 11 , 12 มกราคม 2565 และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดตราด (คสป.) ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนกำหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565
17. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้รับการอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดตราด จำนวน 1 โครงการ เพื่อสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตราดอย่างยั่งยืน งบประมาณ 4,500,000 บาท
18. การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้รับการอนุมัติโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าและบริการการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตราด งบประมาณ 5,416,000 บาท จำนวน 1 โครงการ
19. การขับเคลื่อน Big Data กรมการพัฒนาชุมชน และแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล
19.1 บันทึกและตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลงานพัฒนาชุมชนทุกฐานให้ครบถ้วนถูกต้อง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องโดยกรมการพัฒนาชุมชนจะรายงานผลความก้าวหน้าเป็นประจำทุกเดือน
19.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “CDD EIS พกพา” แก่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด และ “Click ชุมชน” แก่ผู้รับบริการและประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ
20. การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กำหนดให้ดำเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ    โดยเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด
21. การเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กรสตรีประจำปี 2565
22. การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทงบประมาณเงินอุดหนุน และเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดตราด ได้อนุมัติโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เป็นงบประมาณประเภทเงินเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 12 โครงการ เป็นเงิน 1,679,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 23.98
23. ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24. ผลการเบิกจ่ายงบบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประชุมในวันนี้ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบและนำแนวทางการดำเนินงานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดไปขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ และสำเร็จลุล่วง ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

 

(Visited 1 times, 1 visits today)