พช. ตราด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม

11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบนโยบายการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม

 

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 2 สำหรับพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ รับฟังการประชุมผ่านระบบ ทีวี พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนที่ตนสังกัด โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุม ได้แก่
1) นโยบายการดำเนินงานประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2) แนวทางและตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ
3) การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด
4) ตัวชี้วัดและร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
5) รายละเอียดตัวชี้วัดและระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน
6) และตัวชี้วัดความสำเร็จในการขับเคลื่อนและดำเนินงานตามภารกิจสำคัญอื่นๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน

สำหรับงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่

  1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล
  3. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
  4. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
  5. การติดตามเงินทุนที่อยู่ระหว่างชำระคืนเงินยืมตามสัญญา ปี 2564 โครงการ กข.คจ.
  6. การบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  7. การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
  8. การพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับประชาชนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แพลทฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน”

การประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

 

(Visited 1 times, 1 visits today)