พช. ตราด ร่วมกับคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดตราด (E3) ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดตราด (เน้นหนัก) ปี 2565

11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวอัมพร ธรรมชาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดตราด (เน้นหนัก) ปี 2565 ร่วมกับ คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ประกอบด้วย ผู้แทนผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ผู้แทนวิทยาลัยชุมชนตราด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด ผู้แทนเกษตรจังหวัดตราด ผู้แทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตราด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  จำนวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
1. ด้านแปรรูป จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่
1.1 กลุ่มข้าวอินทรีย์ตำบลท่าพริก หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำจืด ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด
1.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลห้วยแร้ง หมู่ที่ 5 บ้านปากพีด ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด
1.3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านชุมแสง หมู่ที่ 6 บ้านชุมแสง ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง
2. ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแหลมศอก หมู่ที่ 6 บ้านแหลมศอก ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด

การลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดตราด (เน้นหนัก) ปี 2565ในครั้งนี้ เป็นการสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ร่วมรับฟังปัญหา/ความต้องการกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดแนวทางบูรณาการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด
ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

(Visited 1 times, 1 visits today)