พช. ตราด จัดประชุมณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด เพื่อให้ความเห็นชอบข้อมูลครัวเรือน/คนจนเป้าหมายจังหวัดตราด

10 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตราด (คจพ.จ.) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Zoom Cloud Meeting) ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตราด (คจพ.จ.) พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดผู้รับผิดชอบงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าร่วมประชุม โดยได้จัดการประชุมเป็น 2 รูปแบบ คือ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Zoom Cloud Meeting) และการประชุมในห้องประชุม

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด ฝ่ายเลขานุการ คจพ.จ. ตราด ได้นำเสนอประเด็นการประชุม ดังนี้
1. การให้ความเห็นชอบข้อมูลครัวเรือน/คนจนเป้าหมายจังหวัดตราด ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (คจพ.อ.) ประกอบด้วย
1.1 มีครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 193 ครัวเรือน
1.2 มีคนจนเป้าหมาย จำนวน 271 คน โดยแบ่งเป็น ประเภทพัฒนาได้ จำนวน 61 คน และประเภทสงเคราะห์ จำนวน 210 คน
1.3 จำแนกคนจนเป้าหมายตามดัชนีความยากจน 5มิติ 17 ตัวชี้วัด ได้ดังนี้คือ
1) มิติด้านสุขภาพ จำนวน 15 คน
2) มิติด้านความเป็นอยู่ จำนวน 62 คน
3) มิติด้านการศึกษา จำนวน 11 คน
4) มิติด้านรายได้ จำนวน 126 คน
5) มิติด้านการเข้าถึงบริการรัฐ จำนวน 1 คน
6) มิติด้านอื่น ๆ จำนวน 180 คน
1.4 มีคนกลุ่มเป้าหมายวิกฤต/คนจนเป้าหมายที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ (กลุ่มที่ตกเกณฑ์มิติ MPI ย่างน้อย 3 มิติ จาก 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านรายได้ มิติด้านความเป็นอยู่ มิติด้านสุขภาพ) จำนวน 1 คน
2. มีการแต่งตั้งทีมพี่เลี้ยง จำนวน 55 ทีม เพื่อรับผิดชอบดูแลครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามที่ ศจพ.อ. มอบหมายอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง จัดทำแผนครัวเรือนรายบุคคล และบันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือในระบบ TPMAP Logbook
3. กำหนดแผนปฏิบัติการจัดอบรมทีมพี่เลี้ยงเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเคาะประตู “จัดทำแผนครัวเรือน” ทั้ง 7 อำเภอ ดังนี้
3.1 วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตราด
3.2 วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแหลมงอบ
3.3 วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสมิง
3.4 วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ่อไร่
3.5 วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่
3.6 วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง
3.7 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะกูด
ทั้งนี้ ทีมพี่เลี้ยงต้องจัดทำแผนครัวเรือนเป็นรายบุคคล ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมในวันนี้ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลและให้ความเห็นชอบข้อมูลครัวเรือน/คนจนเป้าหมายจังหวัดตราด ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (คจพ.อ.) ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการ คจพ.จ.ตราด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดจักได้เตรียมการขับเคลื่อนการ “แก้จนคนตราด” ในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)