พช. ตราด ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ประกาศเจตนารมณ์และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากร และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ โดยได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนธรรมาภิบาล การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
พร้อมนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด ได้นำกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ดังนี้
ข้อ 1 ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน อย่างเต็มความสามารถ
ข้อ 2 ยึดมั่น และยืนหยัด ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
ข้อ 3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
ข้อ 4 ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
ข้อ 5 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ 6 ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่ราชการ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

(Visited 1 times, 1 visits today)