พช. ตราด ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดตราดทุกระดับ ครั้งที่ 10/2564

2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด

นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมประจำเดือนธันวาคม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ครั้งที่ 10/2564 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดตราดทุกคน ร่วมประชุม สำหรับพัฒนาการอำเภอเขาสมิง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเขาสมิง ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Zoom Cloud Meeting) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาสมิง โดยมีประเด็นการประชุมประกอบด้วย
1. แผนปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดประจำเดือนธันวาคม 2564 และสรุปผลการส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
2. การเร่งรัดติดตามหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กำหนดเป้าหมายลดหนี้ค้างชำระให้เหลือร้อยละ 5
3. การติดตามการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่่ “โคก หนอง นา โมเดล”
3.1 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (พื้นที่การพัฒนาคุณภาพชีวิต : พพช.) งบเงินกู้ ระยะที่ 1 โดยให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564
3.2 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
4. การให้ความรู้ด้านการพัฒนาทักษะดทางการเงินแก่คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้รับความร่วมมือจากธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ในการให้ความรู้ฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตราด จันทบุรี ชลบุรี และอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2564 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจังหวัดตราด กำหนดดำเนินการในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด กลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกกลุ่มฯ หรือประชาชนที่สนใจ จำนวน 50 คน
5. โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2564 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาการเปรียญวัดวังตะเคียน บ้านแก่งหิน หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง
6. การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตราดกำหนดแผนการขับเคลื่อนฯ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมาย ศจพ.จ.ตราด ดังนี้
6.1 คัดเลือกและแต่งตั้งทีมพี่เลี้ยง ภายในวันที่ 30 พ.ย. 64
6.2 ทีมปฏิบัติการฯ ตรวจสอบข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 64
6.3 รับรองข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนระดับอำเภอ ภายในวันที่ 22 ธ.ค. 64
6.4 จังหวัดให้ความเห็นชอบข้อมูลตามข้อ 6.3 ภายในวันที่ 24 ธ.ค. 64
6.5 ทีมปฏิบัติการฯ ส่งต่อข้อมูลให้ทีมพี่เลี้ยง ภายในวันที่ 27 ธ.ค. 64
6.6 ประชุมเพิ่มทักษะความรู้ให้ทีมพี่เลี้ยง ภายในวันที่ 27 ธ.ค. 64
6.7 Kick off ทีมพี่เลี้ยงเพื่อเคาะประตูบ้านเป้าหมาย ภายในวันที่ 7 ม.ค. 65
6.8 จัดทำแผนครัวเรือนและจำแนกกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม คือ A B C F ภายในวันที่ 25 ม.ค. 65
6.9 ทดสอบแผนครัวเรือนร่วมกับครัวเรือนเป้าหมาย ภายในวันที่ 31 ม.ค. 65
6.10 นำแผนครัวเรือนสู่การปฏิบัติจริง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ก.ค. 65
6.11 บูรณาการแก้จนคนตราดด้วยไตรภาคี (ราชการ เอกชน ประชาชน) ภายในวันที่ 25 ส.ค. 65
6.12 รายงานผลการดำเนินงาน โดย ศจพ.อ./ทีมปฏิบัติการ/ทีมพี่เลี้ยง (ธ.ค. 64 – ก.ย. 65)
6.13 ติดตามตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงาน ม.ค. – ก.ย. 65
7. การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2565
7.1 กิจกรรม/โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการภายในไตรมาส 1 ได้แก่ การประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด และการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ
7.2 กิจกรรม/โครงการที่มีงบประมาณ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่
1) รณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ดำเนินการภายในไตรมาส 1
2) การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2565 ดำเนินการภายในไตรมาส 1 – 2
3) การนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ปี 2565 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการภายในไตรมาส 3
4) การนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ปี 2565 ระดับอำเภอ ดำเนินการภายในไตรมาส 3
5) การนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ปี 2565 ระดับจังหวัด  ดำเนินการภายในไตรมาส 3
8. การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2565
9. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11. สรุปรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ และนอกงบประมาณ
12. การจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทงบประมาณเงินอุดหนุน และเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบ่งเป็น
12.1 แนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
12.2 แนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินทุนหมุนเวียน แบ่งการจัดสรรออกเป็น 4 แนวทาง ดังนี้คือ 1) จัดสรรตามจำนวนอำเภอ ร้อยละ 20  2) จัดสรรตามจำนวนสมาชิก  ร้อยละ 20  3) จัดสรรตามจำนวนตำบล  ร้อยละ 20  4) จัดสรรตามการบริหารจัดการหนี้  ร้อยละ 40
กรณีสมาชิกเสนอโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน ถ้าเสนอโครงการ 5 คน จะขอกู้ได้โครงการละ 100,000 บาท ถ้าเสนอโครงการ 4 คน จะขอกู้ได้โครงการละ 80,000 บาท และถ้าเสนอโครงการ 3 คน จะขอกู้ได้โครงการละ 60,000 บาท
13. การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดดำเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติโดยเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด ไตรมาส 1 ร้อยละ 32

ผลการประชุมในวันนี้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดตราดทุกคนได้รับทราบแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดตราดทุกคนเกิดประสิทธิภาพ สามารถบริหารงานได้ทันตามห้วงระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)