พช.ตราด ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 /2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดเข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) เพื่อติดตามรับทราบข้อสั่งการและแนวทางการปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด และสำหรับพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทั้ง 7 อำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ผ่านระบบทีวี พช. โดยมีประเด็นการประชุม ประกอบด้วย

1. ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2564
2. ผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2565
3. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้)
5. บทความ “สทอ. สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล”
6. การพัฒนาบุคลากรผ่านระบบการเรียนรู้ทางไกล
7. ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค. ประจำปี พ.ศ. 2564
8. แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี พ.ศ.2565 ตามมติที่ประชุมคณะอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
9. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
10. การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
11. รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12. การขับเคลื่อนระบบ Big data กรมการพัฒนาชุมชน
13. การจัดงาน OTOP ไทย สู้ภัยโควิด 19

จากการประชุมวันนี้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดตราดมีความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบตามข้อสั่งการและแนวทางการปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดี และสามารถนำไปปฏิบัติต่อยอดอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)