พช. ตราด ร่วมฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (ส.ร.จ.)

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดผู้รับผิดชอบงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุกคน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด โดยเป็นการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (บัญชี ส.ร.จ.)  และเทคนิคการตรวจสอบบัญชี

การฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในวันนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (บัญชี ส.ร.จ.)  และเทคนิคการตรวจสอบบัญชี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปถ่ายทอดและให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในระดับพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

(Visited 1 times, 1 visits today)