ประมวลกิจกรรม พช. ตราด จัดฝึกอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ได้ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ดำเนินการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด และระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2564 ดำเนินการ ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา แปลง นายนิวัตร สมมิตร หมู่ที่ 6 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยการฝึกอบรมแบบภาคสนาม ประกอบด้วย
1. กิจกรรมหน้าเสาธง (5 ขั้น) พัฒนา 3 ขุมพลัง “กาย ใจ ปัญญา”
2. ทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง
3. หลักกสิกรรมธรรมชาติ ประกอบด้วย
3.1 นิยาม 5
3.2 ชีวิตในดิน ดินมีชีวิต
3.3 เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช
3.4 ห่มดิน
3.5 ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง/การปลูกไม้ 5 ระดับ
3.6 10 ขั้นตอนการตรวจแปลง
4. ถอดบทเรียนผ่านสื่อ “วิถีภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาตนเอง”
5. หลักการออกแบบและการออกแบบโคก หนอง นา เบื้องต้น
5.1 หลักการออกแบบตามหลักภูมิสังคม ดิน น้ำ ลม ไฟ พืช คน
5.2 การสำรวจพื้นที่ก่อนการออกแบบ
6. Work shop การออกแบบพื้นที่
6.1 ขั้นตอนการออกแบบโคก หนอง นา ด้วยตนเอง
6.2 หัวใจ คือ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ โดยไม่ฝืนธรรมชาติ
7. เรียนรู้ 9 ฐานเรียนรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 1. คนติดดิน 2. คนเอาถ่าน 3. คนมีไฟ 4. คนรักษ์แม่ธรณี 5. คนมีน้ำยา 6. รักษ์ป่า 7. รักษ์น้ำ 8. รักษ์แม่โพสพ 9. รักษ์สุขภาพ
8. กิจกรรมการเอามื้อสามัคคี คือ ลงแปลงตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ (10 ขั้นตอน) พร้อมกับการตรวจแปลง (ครูพาทำ ดำเนินการ)
9. การบริหารโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนฯ และกรณีศึกษา โคก หนอง นา อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ดำเนินการในปี 2564
10. Work shop กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
10.1 นำเสนอกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
10.2 ตรวจสอบเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทย (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) ครั้งที่ 1 ด้วยการแบ่งกลุ่มนำเสนอแบบออนไลน์

การฝึกอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้ผ่านการฝึกอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดตราด ทั้ง 34 คน ได้รับความรู้และฝึกฝนทักษะในการเป็นผู้นำพัฒนา (Change Leader) ของชุมชน ที่มีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

 

(Visited 1 times, 1 visits today)